Algemene voorwaarden Joca Interior

Joca Interior
Joris Caers
Nijverheidstraat 20
2300 Turnhout
Tel: 0471663479
Email: info@jocainterior.be
Ondernemingsnummer: BE 0639.799.231

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de opdrachtgever/klant en onze firma, Joca Interior, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening of bevestiging via elektronische berichten door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. De werken worden ingepland na ondertekening of bevestiving van de offerte. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een bedrag ten belopen van 40% van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald. 2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. 3. Onze offertes zijn 60 dagen geldig. 4. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de (uur)prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. 5. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van Joca Interior inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule. 6. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door Joca Interior en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P (a.s/S + b.i/I +c). Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 7. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. 8. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. 9. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van Joca Interior. 10. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is Joca Interior, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter. 11. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Iedere wijziging van de planning door de opdrachtgever heeft tot gevolg dat de uitvoering van andere opdrachten door Joca Interior voorrang heeft op de opdracht in kwestie. Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werkplaats net genoeg is opdat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is. Voor de aanvang van de werken moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 10°C zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever voorziet aansluiting aan water en elektriciteit. De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van materiaal gedurende de looptijd van de werken. Diefstal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever. Laat de staat van de werf niet toe om op de voorziene ingeplande begindatum te beginnen, zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten worden aangerekend. Dit geldt tevens wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgeoefend door hinder van andere aannemingen. Zijn herstellingen of andere werken nodig vóór of tijdens de werken, worden deze uitgevoerd door Joca Interior en voor rekening van de opdrachtgever. De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te schilderen ondergronden die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden. Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening. Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijk, nadat Joca Interior voorbehoud heeft gemaakt en de opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd. Onvoorzienbare omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend pleisterwerk na het verwijderen van behangpapier, zullen als meerprijs worden aangerekend. 12. Joca Interior behoudt zich het recht voor het werk, geheel dan wel ten dele, in onderaanneming te laten uitvoeren. De klant is jegens Joca Interior aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal Joca Interior ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Joca Interior is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan Joca Interior gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens Joca Interior en via integrale vrijwaring van Joca Interior jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan Joca Interior door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook. 13. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van Joca Interior een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. 14. Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van Joca Interior toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten. 15. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken. 16. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming. 17. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. De opdrachtgever heeft, overeenkomstig artikel 1794 Burgerlijk Wetboek, ten allen tijde het recht ten dele of geheel de overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de totaalprijs. Indien de opdrachtgever met of zonder toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan Joca Interior, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan of schade die hierdoor is ontstaan. 18. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden. 19. In geen enkel geval is Joca Interior aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door Joca Interior, onze onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen. 20. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. 21. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen 10 dagen na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven. 22. Speelt de eerder aangehaald wet wel dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen 1 maand vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval. 23. In geen geval is Joca Interior aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648. 24. Ingeval de gesloten overeenkomst onder de toepassing valt dan de Woning – Bouwwet (Wet Breyne), zal de voorlopige oplevering der werken worden aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de klant op Joca Interior. 25. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft 26. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen de oplevering te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen. 27. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen. 28. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken. 29. De facturen van onderaannemers van Joca Interior zijn pas betaalbaar na voorlopige oplevering van de werken die hun betreffen. 30. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van Joca Interior binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes. 31. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van Joca Interior tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van Joca Interior slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Joca Interior zou toebehoren. 32. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. 33. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum aan onze maatschappelijke zetel. Joca Interior behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken. 34. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. 35. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. 36. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10% van het nog te betalen bedrag per maand, met een minimum van 125 € en worden bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling. Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen worden, tenzij anders vermeld, maandelijks gefactureerd. De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken. Het resterend saldo van onze facturen moet betaald worden binnen de termijn van 7 dagen na hun factuurdatum, anders zullen wij genoodzaakt zijn om intresten aan te rekenen op de verschuldigde sommen. De intresten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. 37. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van Joca Interior en kan enkel door ons worden ingeroepen. 38. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing. 39. De kleuren moeten gekozen worden vooraleer de eerste laag wordt geplaatst. Wordt de kleur toch verandert en er hiervoor een bijkomende laag moet worden aangebracht, wordt deze aan de offerte toegevoegd. Indien in een kamer aanvankelijk slechts één kleur is voorzien, maar deze naderhand in verschillende kleuren werd veranderd, wordt de offerte overeenkomstig verhoogd. 40. Specifieke eigenschappen, plaatsingsvoorwaarden en onderhoud van mortex/microtopping: Na het hechtingsproces is de fragiliteit van microtopping/mortex te vergelijken met die van geëmailleerde tegels. In het bijzonder voor mortex/microtopping zijn imperfecties aan het oppervlak en de structuur onvermijdelijk. Bijvoorbeeld: kleurnaunces, pigmentvlekken, haarscheurtjes, kleine schrammen, onregelmatigheden aan het oppervlak, korreltjes, wolkjes en kringen. Kortom deze imperfecties die net het karakter vormen van dit ambachtelijk product kunnnen niet aanzien worden als plaatsingsfouten. Deze producteigenschappen geven geen recht op een reclamatieaanspraak. De gekozen kleur op staal kan lichtjes afwijken van het uiteindelijke resultaat, daar de kleur handmatig wordt samengesteld m.b.v. natuurlijke pigmenten. Het is steeds onze betrachting om het gekozen staal zo dicht mogelijk te benaderen. Mortex/microtopping wordt handmatig aangebracht en geeft dus een artisanaal resultaat. Dit betekent dat het eindresultaat niet egaal zal zijn met een niet identiek terugkerende tekening. Ook kleurnuances kunnen verschillen tussen lichte en donkere kleuren en textuurverschillen tussen wanden, werkbladen en vloeren zijn onderling mogelijk. Deze bijzondere kenmerken onderstrepen de echtheid en natuurlijke oorsprong van het product. Mortex/microtopping heeft een open structuur en vergt onderhoud. Onbehandelde mortex/microtopping is poreus. Na plaatsing en polieren impregneert Joca Interior steeds met een vlekwerende behandeling (vlekstop) waardoor de vlekken in hoge mate worden vermeden. Als laatste beschermlaag wordt er afgewerkt met sealer of wax. Deze dient door de klant herhaald te worden. Nadien dient de klant hiervoor het onderhoud aan te houden zoals voorgeschreven. De juiste onderhoudsproducten gebruiken en blijven gebruiken om een beschermend resultaat te behouden is dus een must. Om indringen van vuil, vet en agressieve producten zoals fruitsappen, azijn, alcohol, etc. te voorkomen is het van belang onmiddelijk deze producten te verwijderen met een doek om vlekvorming te vermijden. Indien dit niet gebeurd ontstaat er vlekvorming. Als blijkt dat vervuiling het gevolg is van slecht onderhoud, is Joca Interior niet verantwoordelijk. Eventueel kosten voor herstel zijn dan laste van de klant. Bij een hoog kalkgehalte van het water en verwaarlozing van de mortex/microtopping kunnen na verloop van tijd kalkkringen ontstaan. Bij hevige kalkaanslag raden wij aan om de douche telkens droog te maken en een ontkalker te plaatsen. Na afwerking dient men rekening te houden met de uitharding. De oppervlakken dus niet meteen zwaar belasten en indien mogelijk meteen droogmaken. Voorzichtigheid is geboden met bijtende producten zoals sommige onderhoudsproducten, zuren, en dergelijke. Mortex/microtopping barst niet uit zichzelf. Als de ondergrond beweegt, kan mortex/microtopping deze niet altijd opvangen en kunnen hierdoor plaatselijk barsten ontstaan. Daardoor dient mortex/microtopping geplaatst te worden op een stabiele, vlakke ondergrond. Bij voorkeur bestaande uit één vast geheel. Mdf contructies dienen vlak en stevig onderbouwt te zijn, in verstek, verlijmd en gevezen. Indien dit uit meerdere stukken bestaat, gaan wij deze bewapenen volgens de regels der kunst. Onderliggende bewegingen kunnen niet altijd door mortex/microtopping of onze bewapening worden opgevangen, dit kan resulteren in het ontstaan van haarbarstjes. Indien de klant, niet tegenstaande negatief advies van ons, toch verkiest om mortex/microtopping te plaatsen op andere soorten ondergrond dan deze medegedeeld door Joca Interior, zal dit steeds gebeuren op risico van de klant. Indien er in de bestaande basis ondergrond (chappe, beton, bestaande tegel, mdf, ...) scheuren komen door structurele problemen of onstabiele bewegingen, en wij de voorbereidingen geplaatst hebben volgens de regels van de kunst, kan Joca Interior hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Joca Interior kan enkel verantwoordelijk worden gesteld voor de afwatering en waterdichtheid van de douche indien de chappewerken, plaatsen van de goot en het plaatsen van de waterdichtingsdoek door Joca Interior is uitgevoerd. Er wordt steeds een verval van 1,5 tot 2 cm voorzien per lopende meter. Indien er niet voldoende ruimte is kan dit resulteren in een opstapje. Als er na het douchen water achterblijft, valt dit niet onder een slechte afwatering. Dit is een gevolg van het artisanale oppervlak van de mortex/microtopping. Plotse temperatuurverschillen vragen wel aandacht. Door temperatuurverschillen rond bijvoorbeeld inbouwkranen, kunnen hier plaatselijk haarscheurtjes ontstaan. Deze geven geen problemen naar waterdichtheid toe. De vloerverwarming moet eerste aan de volledige capaciteit gedraaid hebben, vooraleer de mortex/microtopping geplaatst wordt. Voor de eigenlijke opstart van de werken, moet de vloerverwarming 2 dagen ervoor worden afgezet. Na het plaatsen dient de vloerverwarming ook weer geleidelijk aan te worden opgestart. Bestaande uitzetvoegen moeten gerespecteerd worden, hiervoor plaatsen wij steeds een uitzetprofiel. Bij aansluitingen van mortex/microtoppingvloeren tegen een ander meteriaal werken wij met een stopprofiel. Alle schade aan de schilderwerken en mortex/microtoppingwerken die niet veroorzaakt werd door Joca Interior, zal voor rekening van de opdrachtgever worden hersteld of herbegonnen. 41. Joca Interior is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilder- of Gyprocwerken die niet door hem zouden aangebracht zijn. 42. Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwaliteit of van een duidelijk omschreven oorsprong of type zou opleggen, een werkwijze zou voorschrijven, desondanks het schriftelijk en gemotiveerde voorbehoud van Joca Interior, is deze laatste ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou voorkomen. 43. Lichte schakering- of samenstellingsverschillen kunnen bestaan tussen het monster en de uitvoering. 44. Klachten moeten binnen de 10 dagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn. 45. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

>> Keer terug naar de startpagina